Hållbarhet på Ventim

Tack vare ventiler och mätinstrument kan vårt dricksvatten flöda, våra avlopp hålla tätt och flödena i våra vatten- och värmekraft regleras. Därför brukar vi säga att vi är med och bygger Sverige – ventil för ventil. Med det kommer också ett ansvar. För Sverige, vår bransch och våra leverantörer, kunder och medarbetare. Det vi gör tillsammans idag ska kännas bra imorgon och lång tid framöver. Därför är hållbarhet viktigt för oss på Ventim.

När det gäller våra ventiler och mätinstrument kontrollerar vi att alla produkter tillverkas på ett ansvarsfullt sätt. Och med det menar vi att lagar, regler och grundläggande affärsetik ska vara uppfyllda i varje steg av värdekedjan. Eftersom de flesta produkter vi säljer tillverkas i andra länder än Sverige gör vi en egen revision innan varje nytt samarbete. För att kontrollera att våra partners lever upp till Ventims uppförandekod och affärsetiska riktlinjer för arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter och miljö innan vi börjar samarbeta. Vår uppförandekod och våra affärsetiska riktlinjer utgår från de 10 principerna i UN Global Compact och spänner över områden som mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. De slår fast hur vi kan jobba för mer hållbara affärer.

Achilles

AC0815 UNCE Stamp SILVER PLUS RGB.jpg

Att vara validerade av Achilles är en viktig stämpel för Ventim. Achilles är en ledande leverantör av företagsinformation och certifieringslösningar för att säkerställa företags kvalitet och hållbarhet. Att ha denna validering visar på vår förmåga att uppfylla höga standarder och krav inom branschen. Ventim har genomgått granskning och godkänts enligt strikta kriterier för kvalitet, säkerhet och hållbarhet, vilket gör det enklare för kunder att lita på oss och känna sig trygga med att göra affärer med Ventim. Många stora företag och organisationer kräver att deras leverantörer är certifierade av Achilles för att kunna delta i deras affärsverksamhet, vilket Ventim kan. 
 

 

Ecovadis

ecovadis.pngUnder 2023 blev Ventim validerat med medaljen Silver från EcoVadis som genomför bedömningar på företags hållbarhetsarbete.  Detta är årlig utvärdering från en oberoende tredje part som ger både transparens och trovärdighet. Detta hjälper er att fatta informerade beslut och minska risken för att samarbeta med leverantörer som inte lever upp till era förväntningar och krav. Silvermedaljen från EcoVadis validerar och demonstrerar vårt engagemang för hållbarhet och stödjer våra företagsmål. Men ännu viktigare, rapporten visar också var vi kan förbättra oss, vilket vi alltid strävar efter.

I vår bransch är miljöfrågorna i fokus och vi jobbar hela tiden med att förbättra miljöarbetet. En viktig pusselbit är vårt miljö- och kvalitetledningssystem. En annan viktig pusselbit är Giftfri miljö, ett av Sveriges miljökvalitetsmål. Det vi vill uppnå är en mer hållbar produktutveckling, effektivare arbetsprocesser och självklart följa lagar och regler.
 


FNs mål för global utveckling

Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling  och vi har initialt valt att fokusera på fyra av principerna hos UNDP:
03-god-halsa-och-valbefinnande.png04_god_utbildning-1024x1024.png08-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt.png12-hallbar-konsumtion-och-produktion.pnglogo_globala_malen-1.png
Mål 3  -  God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar.

Mål 4  -  Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Trots det beräknas fortfarande 774 miljoner människor i världen inte kunna skriva och läsa, varav två tredjedelar är kvinnor. Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle.

Mål 8  -  Idag befinner sig mer än hälften av världens arbetstagare i osäkra anställningar, ofta med dålig lön och begränsad tillgång till både utbildning och socialförsäkringar. Under de kommande 20 åren väntas dessutom den globala arbetskraften öka med 800 miljoner människor vilket kräver stora ansträngningar för att skapa nya jobb som också är hållbara för människa och miljö.

Mål 12  -  Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa.

 

 

Team Ventim är som alltid vår största tillgång! Alla medarbetare som jobbar med våra kunder ska kunna stötta och guida dem till mer hållbara val och lösningar. Vi ser det lite som att vi utbildar både oss själva och kunderna i kvalitet och underhåll så att de väljer produkter med lång livslängd. Internt löper hållbarhet som en röd tråd. Alla våra medarbetare är del av hållbarhetsarbetet och deltar regelbundet i utbildningar, workshops och andra initiativ.  

Som arbetsgivare vill vi också vara hållbara. Med det menar vi öppna, inkluderande och att alla respekterar varandra och har kul ihop. Samarbete är alltid vägen framåt för oss. Det gäller även internt och vi uppmuntrar alla att ta egna initiativ, tro på sig själva och bara vara sitt bästa jag. Självklart gäller nolltolerans mot diskriminering och kränkningar. Vårt mål är att erbjuda våra medarbetare stimulerande jobb, en trygg och härlig arbetsmiljö, varm gemenskap och arbetsglädje. Och vi värnar och följer löpande upp hur våra medarbetare mår och tycker att det funkar på jobbet.