Leveransvillkor

Dessa allmänna försäljningsvillkor gäller när Ventim AB med organisationsnummer 556207-6272 levererar produkter och utgör en integrerad del av "Avtalet" mellan er som köpare och Ventim.

På sidan Retur eller Reklamation  kan du läsa mer om vad  som krävs för ett ärende. 

Transporter och fraktavgifter

Har inget annat har avtalats gäller:

 • Leveransvillkor EXW för varor från Ventims lager och Incoterms 2010
 • Leveransbestämmelse NL17

När vi levererar debiterar vi frakt, emballage samt pallar och pallkragar om det behövs för säker transport.

Prissättning och betalningsvillkor

Har inget annat avtalats är det Ventims nettoprislista som gäller. Betalning ska vara oss tillhanda senast på förfallodagen. Är betalningen sen debiteras dröjsmålsränta i enlighet med det som står angivet på fakturan. Behöver vi skicka en påminnelse debiteras en lagstadgad påminnelseavgift. Vi debiterar inte några faktureringsavgifter.

Immateriella rättigheter

Köparen får inte använda några av Ventims immateriella rättigheter eller information som tillhör Ventim (exempelvis produktbeskrivningar på vår webbplats, i vår produktblad eller liknande) utan vårt skriftliga godkännande. Köparen får inte heller skapa egna immateriella rättigheter, egen information eller upprätta egna produktbeskrivningar som liknar Ventims och som kan vilseleda eller orsaka förväxling med Ventims immateriella rättigheter och övrig information.

Returbestämmelser

Detta avsnitt reglerar köparens returrätt i annat fall än vid fel. Vid fel regleras det i stället i tillämpligt standardavtal eller enligt vad som har avtalats kring Ventims felansvar, köparens mottagningskontroll och reklamation etc. 
Varje retur ska föregås av en överenskommelse mellan köparen och Ventim så kontakta alltid oss först. Vi accepterar gods i retur om köparen via referens till order, faktura eller följesedel kan styrka var och när produkten är köpt.

Retur av produkter som inte är lagerförda av Ventim får endast ske efter att returen accepterats av vår leverantör. För att köparen ska ha rätt att returnera en viss produkt (returrätt) krävs att:

 • Produkten är inköpt hos Ventim.
 • Produkten är i nyskick och ligger i oskadad originalförpackning.
 • Produkter som ingår i samma returförsändelse är förpackade artikel för artikel i separata kartonger eller påsar samt i övrigt på ett sådant sätt att transportskador förhindras.

Returrätten är tidsbegränsad och retur ska ske inom ett (1) år efter att varorna har levererats till köparen.

Har ingenting annat avtalats gäller följande avdrag vid retur:

 • Avdrag på 20 procent beräknat på produktens pris enligt den ursprungliga fakturan.
 • För ej lagerförda produkter (anskaffningsvaror) och sammansatta lagerprodukter har Ventim rätt att göra ytterligare ett avdrag motsvarande det belopp Ventim utger i returavdrag till Ventims leverantör samt kostnad för returfrakt från Ventim till Ventims leverantör.

Följande produkter tas inte i retur:

 • Där värdet för ordern understiger  1000 kronor.
 • Där produkten har skräddarsytts efter köparens önskningar och behov, till exempel specialutföranden på ventiler.
 • Där produkterna har varit i kontakt med giftiga, frätande, brand- eller miljöfarliga ämnen och inte rengjorts.

Om vi väljer att godta retur av en viss produkt trots begränsningarna ovan så debiterar Ventim 600 kr/timme i hanteringskostnad. Om Ventim inte godkänner en retur kan köparen:

 • Hämta berörda produkter på vårt returlager utan kostnad.
 • Begära att vi skickar tillbaka berörda produkter mot att köparen ersätter Ventims kostnader för returfrakt.

Ansvar

Ventims ansvar för fel eller brist i en produkt följer leveransbestämmelsen NL17 om inget annat har avtalats.

Personuppgifter

Ventim samlar in och använder personuppgifter från personer som interagerar med oss som kund, leverantör eller via vår webbsajt. För oss är det av största vikt att dessa personuppgifter inte sprids till obehöriga eller missbrukas. På Ventim har vi därför en personuppgiftspolicy som grund för hur vi agerar som du kan läsa här: behandling av personuppgifter.

Sekretess

Båda parterna förbinder sig att inte avslöja konfidentiell information för utomstående som den ena parten fått eller kommer att få utan den andra partens skriftliga samtycke. Med konfidentiell information menas :

 • Varje uppgift, skriftlig eller muntlig
 • I elektronisk eller annan form
 • Av teknisk, kommersiell eller annan art
 • Som avser eller har anknytning till part eller någon av dennes klienter, kunder, produkter, prissättning, samarbetspartner, affärer eller andra affärsangelägenheter
 • Marknadsföring- och försäljningsaktiviteter, strategier eller liknande
 • Existensen av och innehållet i detta avtal

Force Majeure

Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra förpliktelse enligt detta Avtal om underlåtenheten har sin grund i sådan befriande omständighet som ligger utanför Parts kontroll och som förhindrar fullgörandet därav, såsom men inte begränsat till extrema väderförhållanden (såsom, men inte begränsat till brand, torka, översvämning och extrem kyla) ras, krig, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på råvaror, allmän knapphet samt inskränkningar i tillförsel av drivkraft och arbetskonflikt (vari inbegrips strejk), långvariga störningar i transporter, data- eller telekommunikation eller strömförsörjning. Om Part önskar åberopa befriande omständighet ska denna Part omedelbart underrätta den andra Parten om när händelsen påbörjades samt när den upphör. Om Part underlåter lämna sådant meddelande äger Parten inte rätt att åberopa omständigheten som befrielsegrund. Tiden för fullgörande av den relevanta förpliktelsen ska förlängas med den tid som den befriande omständigheten fortgick. Oavsett vad som i övrigt gäller enligt detta Avtal, får vardera Part säga upp Avtalet till omedelbart upphörande genom skriftligt meddelande till den andra Parten om Avtalets fullgörande förskjuts med mer än tre (3) månader på grund av befriande omständighet.

Varumärke

Köparen får inte utan att först inhämta Ventims skriftliga godkännande i varje enskilt fall, använda vårt namn, vår logotyp eller varumärke, eller på annat sätt hänvisa till oss i annonsering, annan marknadsföring eller presentation (muntlig eller skriftlig). Köparen får inte heller göra något pressuttalande eller annat offentligt uttalande med anledning av avtalet.